Shay Tamir

Fashion photographer based in Tel Aviv/Hamburg

Shayytamir@gmail.com

Name *
Name